2017-03-09

(בעברית / in Hebrew) מבוא לספרות האגדה (Introduction to the Aggadic Literature) by Avigdor Shinan, 2010

# playlist of the 12 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem   2010年3月3日
אדם ועולמו: מבוא לספרות האגדה.
פרופ אביגדור שנאן
מתוך תכנית "אבני פינה" סמסטר ב תש"ע
נסקור את תולדותיה של ספרות האגדה שנתהוותה בעם ישראל משלהי תקופת המקרא ועד לסוף האלף הראשון לספירה: חיבוריה העיקריים, תכניה ונושאיה, סוגיה הספרותיים, וכן הקשריה ההיסטוריים והחברתיים. מרבית הטקסטים שיילמדו יעסקו בסוגיות שעניינן במשפחה ובחבריה.
Prof. Avigdor Shinan
INTRODUCTION TO THE AGGADIC LITERATURE

No comments: