2017-02-23

(בעברית / in Hebrew) פיסיקה קוונטית1 - פרופ' אריק אקרמן (Quantum Physics 1)

# playlist of the 51 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Technion    2011年1月23日
פיסיקה קוונטית 1 -
מרצה: פרופ' אריק אקרמן
פקולטה : פיסיקה
מס. קורס: 115203
Quantum Physics 1

No comments: