2017-02-18

(בעברית / in Hebrew) פיסיקה 3 + 3ח - פרופ' ארנון דר (Physics 3)

# playlist of the 40 videos (click the upper-left icon of the video) 

source: Technion     2011年7月24日
פיסיקה 3 + 3ח -
מרצה: פרופ' ארנון דר
פקולטה: פיסיקה
מס קורס: 114073
Physics 3 + 3H

No comments: