2017-04-07

(בעברית / in Hebrew) ארה"ב: מימים ראשונים ועד למלחמת האזרחים (US: early days to the Civil War)

# playlist of the 15 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem     2011年11月1日
Prof. Menahem Blondheim
ארה"ב: מימים ראשונים למלחמת האזרחים
פרופ' מנחם בלונדהיים
תוכנית "אבני פינה"
הקורס מציע סקירה, ברמת מבוא, של תולדות צפון אמריקה מראשית מגעם של אירופים עם היבשת עובר לכינונה של ארצות הברית של אמריקה ועד למלחמת האזרחים. נעסוק בניתוחם של תהליכים מרכזיים שפעלו מימים ראשונים בעיצובה של החוויה האמריקנית והממשיכים להקרין על העולם בן זמננו. במסגרת ההרצאות יידונו היבטים חברתיים וכלכליים, פוליטיים וחוקתיים, כמו גם היבטים אידיאולוגיים, תרבותיים ותקשורתיים בהתפתחותה של צפון אמריקה.

No comments: