2017-03-28

(בעברית / in Hebrew) המשטר החוקתי בישראל (The constitutional regime in Israel)

# playlist of the 14 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem    2012年1月23日
המשטר החוקתי בישראל
השופטת (בדימוס) ד"ר דליה דורנר
תיאור הקורס:
מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים את עיקרי המשפט החוקתי עליו מבוסס משטר מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, להציג בפניהם את ערכי היסוד של המדינה (זכויות אדם, שבות ואזרחות) את מוסדות השלטון ואת תפקיד בית-המשפט בהשלטת שלטון החוק והגנה על זכויות אדם.
על פי מתווה זה ידון הקורס ברכיבי החוקה המטריאלית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, בסינתזה הנדרשת בין יהודיותה של המדינה לדמוקרטיה, בחוקי היסוד, ברשויות השלטון: הכנסת, הממשלה והרשות השופטת; בהפרדת הרשויות ובזכויות אדם: כבוד האדם, השוויון, החירות, חופש בענייני דת ומצפון, חופש הביטוי וההפגנה, חופש עיסוק וזכויות חברתיות וכן בדיני חירום.
THE CONSTITUTIONAL REGIME IN ISRAEL
Justice (Ret.) Dr. Dalia Dorner

No comments: