2017-04-15

(בעברית / in Hebrew) הפילוסופיה של המדע (Philosophy of Science)

# playlist (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem      2012年10月25日
אבני פינה: הפילוסופיה של המדע
הפילוסופיה של המדע
פרופ' ימימה בן-מנחם
תיאור הקורס:
בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בנושאים מרכזיים בפילוסופיה של המדע כגון אמת, אישוש, סיבתיות והסבר. נכיר את "מלחמות המדע" בין הוגים 'מודרניים' להוגים 'פוסט מודרניים' אשר הגיעו לשיאן בפרשת סוקל.
בחלק השני נדון בכמה מן ההשלכות הפילוסופיות של מהפכות מדעיות כגון המהפכה הדרווינית, תורת היחסות ותורת הקוונטים.

THE PHILOSOPHY OF SCIENCE
Prof. Yemima Ben - Menachem
In the first part of the course, we will address classic issues in the philosophy of science such as truth, confirmation, causality and explanation. We will learn about the so-called "science wars" between 'modern' and 'post-modern' scholars that reached their climax in the recent Sokal Affair. In the second part, we will discuss some of the philosophical implications of major scientific revolutions such as Darwinism, the theory of relativity and quantum mechanics.

No comments: