2017-03-22

(בעברית / in Hebrew) מבוא לכלכלה ב' - פרופ' עומר מואב (Introduction to Economics II - Prof. Omer Moav)

# playlist of the 20 videos (click the upper-left icon of the video)

source: Hebrew University of Jerusalem    2011年3月2日
בקורס זה יוצגו עקרונות היסוד של המקרו-כלכלה. לאחר סקירת מושגי היסוד של החשבונאות הלאומית, יעסוק חלקו הראשון של הקורס מקרו-כלכלה כאשר כל השווקים בשיווי משקל. נושאים הנידונים בחלק זה הם: ייצור מצרפי, צמיחה כלכלית, חסכון והשקעה במשק סגור ובמשק פתוח כסף מחירים ואינפלציה, שער החליפין. החלק האחרון של הקורס
עוסק בעקרונות המקרו-כלכלה בזמן הקצר,כאשר אפשר שחלק מהשווקים אינם בשיווי משקל. הנושאים הנידונים הם: אבטלה,שיווי משקל קיינסיאני ומדיניות מקרו-כלכלית מייצבת.
תשס"ט 2008/2009

No comments: